Historiallisesti arvokas Minervaskolan peruskorjataan

(31.3.2014) Helsingin Toimitilojen omistama Töölössä Minervankadun ja Apollonkadun kulmassa sijaitsevassa Minervaskolanissa on alkamassa peruskorjaus. Koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmat on saatu valmiiksi. Kun toteutussuunnittelu ja urakkakuvien teko on saatu riittävän pitkälle, on urakkakilpailujen vuoro. Rakentamiseen päästäneen käsiksi vuonna 2016.

Korjaushankkeen lähtökohtana on vanhimmilta osaltaan vuonna 1929 valmistuneen koulurakennuksen putkiston tulo elinkaarensa päähän sekä tarve nykyaikaistaa muutenkin osin alkuperäistä talotekniikkaa ja kunnostaa mm. rakennuksen julkisivuja. Yhden haasteen työlle tuo se, että Minervakoulun päärakennus on arkkitehti Eva Kuhlefelt-Ekelundin päätyö ja määritelty helsinkiläisistä koulurakennuksista kulttuurihistoriallisesti korkeimpaan arvoluokkaan 1+.

Minervaskolan on Apollonkadun ja Minervankadun kulmauksessa. Se on yksi helsinkiläisen kouluarkkitehtuurin helmistä.

Pääosin vuodelta 1929 peräisin olevat vesi- ja viemäriputket ovat aikaa myöten menneet huonoon kuntoon. Tämä on peruskorjauksen pääsyy. Toinen tärkeä korjattava asia on ilmanvaihto. Nykyinen painovoimainen ilmanvaihto toimii opetustiloissa puutteellisesti. Sisäoloja huonontaa myös se, että rakennuksen lämpötilat ovat epätasaiset. Niinpä luokkahuoneissa on kärsitty keväisin ja syksyisin tunkkaisesta ja kuumasta sisäilmasta ja talvella viileydestä ja vetoisuuden tunteesta, johon osin liittyy myös tarve kunnostaa sekä ikkunoita että julkisivuja. Mittauksissa on havaittu myös opetustilojen hiilidioksidiarvojen nousevan ohjearvoja korkeammiksi, mikä haittaa mm. oppilaiden ja opettajien jaksamista ja viihtymistä.Minervaskolan on rakennettu aikanaan Privata svenska flickskolan-nimiselle oppilaitokselle ja sen suunnittelijaksi valittiin Kuhlefelt-Ekelund arkkitehtikilpailun jälkeen. Arkkitehdin suunnittelema rakennus edustaa 1920-luvun klassismia ja sen tyylissä on havaittavissa vaikutteita arkkitehdin Italiaan tekemältä ekskursiolta. Rakennuksen yhteyteen tehtiin vuonna 1936 asuinrakennus, jonka Helsingin Toimitilat on korjauttanut jo aiemmin 2000-luvulla, ja lisäkerros vuonna 1959. Hissi rakennukseen lisättiin 1981. Asuinrakennuksen toinen kerros on ollut koulun käytössä ja ko. tilan yhteyteen valmistui laajennus vuonna 1983. Lisäkerros on peruskorjattu ja muutettu ilmanvaihdoltaan koneelliseksi vuonna 2009. Samalla lisättiin ullakolle IV-konehuone.

Koulu säilynyt hyvin alkuperäisenä

Kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto, kaupunginmuseo ja opetusvirasto ovat laatineet yhdessä selvityksen helsinkiläisistä koulurakennuksista. Kun Minervaskolan on hyvin arvokas kohde, on kaupunginmuseo ollut mukana hankkeen suunnittelussa. Museon lausunnon mukaan koulutalo on säilynyt ulkomuodoltaan sekä tilajaoltaan huomattavan alkuperäisenä. Ulko- ja sisätilojen rakennusosat sekä detaljoinnit ovat suurelta osin säilyneet. Samoin ovat myös monet alkuperäiset lämpö- ja ilmanvaihtotekniset ratkaisut kuten tuloilmakaapit ja valurautapatterit. Museo onkin kiinnittänyt lausunnossaan huomiota näihin seikkoihin ja etenkin sisämiljöön säilyttämiseen mahdollisimman alkuperäisenä.

Rikas julkisivu on yksi Minervaskolanin suunnittelun hienouksista.

Hankesuunnittelussa yhtenä lähtökohtana ovat olleet opetushallituksen ja Helsingin kaupungin asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit. Lisäksi on pitänyt ottaa huomioon tilankäytölle asetetut tavoitteet, jossa etenkin 63-paikkaisen päiväkotiyksikön rakentaminen aiheuttaa tilamuutostarvetta koulurakennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.Kuhlefelt-Ekelundin 1920-luvun klassismia edustavia suunnitteluratkaisuja ovat mm. rakennuksen antiikkiin viittaavat yksityiskohdat, rakennusmassojen muodot ja keskinäiset suhteet sekä kaupunkikuvaan istutettu rakennuksen elävä massoittelu. Huolellinen suunnittelu näkyy sisätiloissa erikoisluokkien sekä aula- ja kokoontumistilojen sijoittelussa ja hahmottamisessa, taidekoristeluissa, teknisissä yksityiskohdissa sekä lukuisissa käyttöä ja viihtyvyyttä lisäävissä detaljeissa eri puolilla rakennusta. Kaupunginmuseo luonnehtii rakennusta kokonaistaideteokseksi, jota voi pitää arkkitehtinsä päätyönä ja yhtenä 1920-luvun arkkitehtuurin avaintyönä Suomessa.

Korjauksen aikana tehdään myös töitä, joilla poistetaan rakennuksen esteettömyydessä, paloturvallisuudessa, äänenvaimennuksissa ja äänieristyksessä olevia puutteita. Muutokset tuovat rakennuksen nykyvaatimusten mukaiselle tasolle. Samaten uusitaan toiminnallisesti vanhentunut koulun keittiö ja sen laitteet sekä puutteelliset henkilökunnan sosiaalitilat. Yksi osa työtä on hissin ulottaminen myös kellarikerrokseen, jossa ovat mm. henkilökunnan sosiaalitilat ja uudet oppilaiden wc-tilat. Hissityö lisää sekä esteettömyyttä että viihtyvyyttä.

Detalji julkisivusta.

Esteettömyyttä lisäävät hissin uusimisen ohella portaattomat yhteydet liikuntasaliin ja juhlasaliin sekä keittiöön.Koulun opetustilat säilyvät pääosin ennallaan, mutta aputilat paranevat merkittävästi. Oppilashuollon tilat keskitetään remontin jälkeen viidenteen kerrokseen sille rauhoitettuun paikkaan. Oppilaiden kannalta näkyvää uutta ovat lisääntyvät wc-tilat, joita tulee jatkossa kaikkiin kerroksiin, sekä vierekkäin sijoitettavat tyttöjen ja poikien puku- ja pesuhuonetilat. Pesu- ja pukutilojen sijoittelu lisää myös turvallisuutta ja valvottavuutta vanhaan verrattuna. Iltapäiväkerholle vapautetaan lisätilaa pihasiivestä tekniseltä työltä vapautuvista tiloista.

Minervaskolan toimii työn ajan väistötiloissa.

Hanke on hyväksytty valtuustossa

Minervaskolanin peruskorjaus on käynyt läpi Helsingin kaupungin normaalin päätöksentekomenettelyn. Kaupunginvaltuuston 28.11.2012 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2013 - 2017 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu rahoitusta siten, että toteutus alkaisi vuonna 2014. Vaihtoehtoisen painovoimaisen ilmanvaihtovaihtoehdon tutkiminen on kuitenkin viivästyttänyt hanketta niin, että hankkeen arvioidaan alkavan aikaisintaan 2016. Työ kestää alettuaan yli vuoden.

Detalji julkisivusta.

Hankesuunnittelu on valmistunut vuoden 2013 lopulla ja kohde on siirtymässä toteutussuunnitteluun vuoden 2014 aikana. Arvonlisäverottomin hinnoin 11,6 miljoonan euron rakennushankkeeksi arvioitu työ lisää koulutalon hyötyneliöiden määrää jonkin verran nykyiseen verrattuna. Merkittävintä työssä ovat vesi- ja viemäriputkistojen ja rakennuksen ilmanvaihdon sekä kiinteistötekniikan uusiminen. Koulurakennus on työn jälkeen sisäoloiltaan selvästi nykyistä parempi.Opetuslautakunta on 5.6.2012 päättänyt ruotsinkielisen päivähoidon ja kouluverkon tarkistamiseen liittyen, että 63-paikkainen päivähoitoyksikkö aloittaa toimintansa Minervaskolanin tiloissa perusparannuksen jälkeen. Päivähoitoyksikköön sisältyy kiinteistössä jo nyt toimiva esikouluryhmä. Lisäksi painotetun musiikin opetus siirtyy Åshöjdens grundskolaniin.

Hankesuunnitteluvaiheessa hankesuunnittelutyötä on vetänyt rakennuttajakonsulttina HKR-Rakennuttaja. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Koskinen & Schalin Oy, rakennesuunnittelusta Insinööritoimisto RJ Heiskanen Oy, lvi-suunnittelusta Hepacon Oy, sähkösuunnittelusta Stacon Oy, paloteknisestä suunnittelusta KK-Palokonsultti Oy, keittiösuunnittelusta HKR:n arkkitehtuuriosasto ja asustiikkasuunnittelusta Akukon Oy.

AVAINSANAT

Me olemme

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama
keskinäinen kiinteistöyhtiö. 
Tehtävämme on ylläpitää kiinteistöjämme niin,
että Helsingin kaupunki ja rakennusten käyttäjät ovat toimintaamme tyytyväisiä.